Archiwum

Wspieramy szereg inicjatyw w różnym stopniu związanych z obszarami działalności Kancelarii. Poniżej wymieniamy niektóre z nich.


Instytut Allerhanda

Joanna Matczuk jest członkiem Instytutu Allerhanda, w ramach Sekcji Prawa Własności Intelektualnej.

Instytut Allerhanda jest niezależną jednostką naukową prowadzącą interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku, zarówno z punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i ram instytucjonalnych jej tworzenia.


Sekcja Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie w Warszawie

Joanna Matczuk jest Wiceprzewodniczącą Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie w Warszawie. Sekcja ta jest jedną z sekcji tematycznych praktyków prawa powoływanych na wniosek członków izb adwokackich na podstawie Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, po zmianie tego aktu w 2016 r. przez Naczelną Radę Adwokacką. Ich celem jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych członków sekcji w określonej dziedzinie prawa.


Centrum Technologii Blockchain

Centrum Technologii Blockchain jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką badawczo-edukacyjną, zajmującą się technologią blockchain. Misją Centrum jest dostarczenie powstającemu rynkowi potrzebnej mu wiedzy na temat technologii blockchain.

Justyna Matuszak-Leśny jest członkiem sekcji Prawo i Regulacje Centrum Technologii Blockchain.


European Copyright and Design

Joanna Matczuk jest członkiem Rady Redakcyjnej European Copyright and Design Reports.

Jest to czasopismo prawnicze poświęcone kluczowym wyrokom i decyzjom w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej wydanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


VOI Voice of Information

VOI jest stowarzyszeniem firm dostarczających narzędzia do zarządzania informacją, działającym na rynku niemieckim. Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie rynku, wymiana wiedzy oraz certyfikacja.

Justyna Matuszak-Leśny jest członkiem rady doradczej (Beirat) stowarzyszenia VOI z siedzibą w Bonn.


PAW Polish Artists in the World – Fundacja dla Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989

Justyna Matuszak-Leśny jest członkiem Zarządu Fundacji. Celem Fundacji jest organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych oraz wystaw obejmujących ekspozycję polskiej sztuki emigracyjnej lat 1939-1989, podejmowanie działań edukacyjnych, naukowych, rozbudzających zainteresowanie oraz świadomość społeczną w przedmiocie sztuki emigracyjnej, jak również prowadzenie działalności promującej dzieła polskiej sztuki emigracyjnej lat 1939-1989.


Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

Ewa Fabian współpracuje z Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej prowadzoną przez prof. Przemysława Polańskiego. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej efektywności edukacji ze szczególnym naciskiem na badania nad metodyką prowadzenia dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych; prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie technologii informatycznych i ich wpływu na społeczeństwo, w tym na prawo, ekonomię, oświatę, naukę, kulturę i sztukę; oraz zebranie majątku potrzebnego do powołania szkoły wyższej opartej o elektroniczne środki komunikacji. Fundacja prowadzi m.in. badania w zakresie dostępności treści cyfrowych udostępnianych przez organy publiczne dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzi cykl kursów mających na celu rozwój nauczania programowania w Polsce.